07.02.2018
Състояние: Неактивна

Фригопан ООД е фирма, която се занимава с изграждане на промишлени производствени халета, мандри, месокомбинати, хладилни камери както и с производство на хладилни врати и обшиващи профили.
Във връзка с разширяване на дейността търсим да назначим строителен техник.

* Задължителни изисквания

– Средно строително образование – ССС;
– Познаване на нормативните актове в областта на строителството;
– Познаване методите и технологията за извършване на СМР;
– Приспособимост към специфичните изисквания на работа;
– Шофьорска книжка;
– Работа в екип.

* Предимства

– Висше строително образование – ССС;
– Добра компютърна грамотност- AutoCAD, Word, Excel;

* Отговорности

– Помага в разработването на цялостни оферти за строителство на производствени сгради, складове, хладилни комплекси, както и за подготвяне и изпращане на запитвания към подизпълнителите;
– Осъществява непосредствено оперативно-стопанско, техническо и административно ръководство на строителни обекти на фирмата;
– Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститорите на тези обекти;
– Подготвя или съдейства за подготвяне на заявките за материали, механизация, работна сила;
– Отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора;
– Съгласуване на количества и оформяне на актове за извършени СМР;
– Извършва технологичен контрол на качеството на строителството на възложените му обекти;
– Отговаря за срочно и качествено предаване на видовете работи, етапи, обекти;
– Изготвя или помага в изготвянето на техническите документи;
– Изучава иновациите и ги прилага в практиката;

Фирмата предлага: фирмен транспорт, петдневна работна седмица, мотивиращо заплащане.

Ако нашето предложение Ви интересува, моля изпратете изчерпателна автобиография.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Документи, необходими за кандидатстване

Автобиография
Може да използвате вече подготвен екземпляр

Попълнен въпросник

Копиe от диплом за завършено ниво на образование

Образци на докуминти

Изпращайте вашите документи на e-mail:
frigopanbg@gmail.com